รายงานผลการเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน" รุ่นที่ 69

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกองแผนและงบประมาณเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน" รุ่นที่ 69 กับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 - 30 มีนาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุวพัชร สิงห์สุ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          บัดนี้  การอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน" รุ่นที่ 69 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้