รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ รุ่นที่ 29 (สังกัด กองการเจ้าหน้าที่)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 29 กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน 5 ราย ดังนี้

          1.  นางสาวสุกัญญา  แคนดา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

          2.  นายนัตถิพงษ์  สถิตย์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

          3.  นางสาวสุมิตรา  คำจริง  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

          4.  นางสุภาพร  ตรงต่อกิจ  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

          5.  นางสาวปริษา  ถมใย  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

          บัดนี้  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 29 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้วจำนวน 3 ราย คือ

          1.  นางสาวสุมิตรา  คำจริง  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

          2.  นางสุภาพร  ตรงต่อกิจ  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

          3.  นางสาวปริษา  ถมใย  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

          (รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้)