รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังฯ (สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ ประกอบการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในรุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 5 - 8 มกราคม 2561 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 18 ราย นั้น

          บัดนี้ โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ฯ ประกอบการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ในรุ่นที่ 9 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในสังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ราย ดังนี้

          1.  นายชมภู  จันทร์เชื้อ  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

          2.  นายภคพงศ์  สร้อยเพ็ชร์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

          3.  นางดลพร  บุญเม่น  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

          4.  นางอำพันธ์  สุดจิตร์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

          5.  นางสาวนันท์นภัส  พึ่งพิณ  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทัวไปชำนาญงาน

          (รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้)