สั่งพิมพ์หน้านี้

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะเวลา 4 (ภาคปฏิบัติจริง)" รุ่นที่ 3 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะเวลา 4 (ภาคปฏิบัติจริง)" รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์เดอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 ราย คือ

          1.  นางปทิตตา  ศรรุ่ง  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

          2.  นายเฉลียว  เอี่ยมอ่อน  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

          3.  นางสาวศรัญญา  ชัยรัตน์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

          4.  นางบุศรินทร์  ตันเยี่ยน  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

          5.  นางวรรณา  นาคเจือทอง  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

          6.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  แสงบุดทา  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

          บััดนี้  โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะเวลา 4 (ภาคปฏิบัติจริง)" รุ่นที่ 3 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 6 ราย ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้