สั่งพิมพ์หน้านี้

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (รายนางสาวกรกนก รักผึ้ง, นางสาวมณฑิกานต์ รู้รอบ)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 18 ราย นั้น

          บัดนี้ โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ สังกัด กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          1.  นางสาวกรกนก  รักผึ้ง  ตำแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

          2.  นางสาวมณฑิกานต์  รู้รอบ  ตำแหน่ง  นักผังเมืองปฏิบัติการ

          รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้