สั่งพิมพ์หน้านี้

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (รายนายกายสิทธิ์ บุญมี)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  เข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณูโลก จำนวน 18 ราย นั้น

           บัดนี้ โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ รายนายกายสิทธิ์  บุญมี  ตำแหน่ง  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้