สั่งพิมพ์หน้านี้

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะเวลา 4 (ภาคปฏิบัติจริง)" รุ่นที่ 3 (กองแผนและงบประมาณ)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดกองแผนและงบประมาณเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์า (e-GP) ระยะเวลา 4 (ภาคปฏิบัติจริง)" รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์เดอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสาวทิพย์วัลย์  จิระเดชประไพ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          2.  นางละเมียด  แก้วโพธิ์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

          บัดนี้ โครงการฝึกอบรมฏิบัติการหลักสูตร "ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์า (e-GP) ระยะเวลา 4 (ภาคปฏิบัติจริง)" รุ่นที่ 3 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 2 รายข้างต้น ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้