สั่งพิมพ์หน้านี้

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำรายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2560" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำรายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2560" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3 กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ราย คือ

          1.  นางสาวสิริพร  นันท์ตา  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

          2.  นางวิมล  วาจาสุวรรณ  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

          3.  นางสาวลักษณาภรณ์  ยิ้มละม้าย  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

          บัดนี้  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำรายงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2560" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 3 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด  และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 3 รายข้างต้น ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้