สั่งพิมพ์หน้านี้

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิัติราชการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป โดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง หลักสุูตรที่ 1

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมหลักกฎหมายและคดีปกครอง เพื่อการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป โดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรที่ 1 การใช้ดุลยพินิจและวิธีปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง กำหนดจัดเมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเบสท์ เวนเทิร์น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นายธีรเดช  นรัตถรักษา  ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการพิืเศษ

          2.  นางสาวสนัชภร  อักษรวิทย์  ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ

          บัดนี้  โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เพื่อการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป โดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรที่ 1 การใช้ดุลยพินิจและวิธีปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร้็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้