สั่งพิมพ์หน้านี้

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก"

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดกองแผนและงบประมาณเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก" เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ราย คือ นายอณุรัตน์  แก้วทองคำ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  และได้พิจารณามอบหมายให้นางสาวสุธาสินี  ปรางทอง  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวแทน นั้น

          บัดนี้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯ รายนางสาวสุธาสินี  ปรางทอง  ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่่แนบมาพร้อมนี้