สั่งพิมพ์หน้านี้

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมโครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กับสำนักงานคลังเขต 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมทีอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ราย คือ นางบุศรินทร์  ตันเยี่ยน  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นั้น

          บัดนี้ โครงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการฯ รายดังกล่าวได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้