สั่งพิมพ์หน้านี้

รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชน์สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561 (สังกัด กองช่าง)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกองช่างเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชน์สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561" กับสมาคมลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ราย คือ

          1.  นายสวัสดิ์  แจ้งตรง  ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

          2.  นายเย็น  มั่นคง  ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

          3.  นายประทีป  ภุมรา  ตำแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

          บัดนี้  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลและสิทธิประโยชน์สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปี 2561" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จำนวน 3 ราย ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้