รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ (สังกัด กองช่าง)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกองช่าง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 32 กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 -24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน 8 ราย คือ

1.  สิบเอกพิทยา  นิยมเยาว์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ  สังกัด  กองการศึกษาฯ

2.  นางสาวดอกรัก  ปิมวงศ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  สังกัด  กองการศึกษาฯ

3.  นางสุชีรา  อนุสรณ์ประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยสันทนาการ  สังกัด  กองการศึกษาฯ

4.  นางวัลลีย์  หงษ์กลาง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  สังกัด  กองการศึกษาฯ

5.  จ่าเอกวิชัย  ดอนชาไพร  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  สังกัด  กองช่าง

6.  นางรุ่งทิวา  ทองอุบล  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สังกัด  กองช่าง

7.  นายชาคริต  กุยะธรพรต  ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส  สังกัด  กองช่าง

8.  นางสาวกัลยา  มั่นประสิทธิ์  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สังกัด  กองช่าง

          บัดนี้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 32 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯ สังกัด กองช่าง จำนวน 4 รายข้างต้น ได้รายงานผลการผลการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้