รายงานผลการเข้าร่วมประชุม เรื่อง "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" (นายอาคม ตรีเจริญ และนายวินัย สุคันธวรัตน์)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ได้พิจารณาอนุญาตให้นายอาคม  ตรีเจริญ  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายวินัย  สุคันธวรัตน์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เข้าร่วมประชุม เรื่อง "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" กับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้และมีความเข้าใจทิศทางการปฏิรูปประเทศและทิศทางการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้ง สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

          บัดนี้ การประชุม เรื่อง "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 2 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้