รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดฯ (กองการศึกษาฯ)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 32 กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงค์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.  สิบเอกพิทยา  นิยมเยาว์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

2.  นางสาวดอกรัก  ปิมวงศ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน

3.  นางสุชีรา  อนุสรณ์ประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักสันทนาการ

4.  นางวัลลีย์  หงษ์กลาง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

          บัดนี้  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 32 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้