รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก (รายนางสาวนภาพร ช่างพินิจ)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.  นางศรีวรรณ  ประพฤติธรรม  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

2.  นางสาวทิพย์วัลย์  จิระเดชประไพ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

3.  นางสาวนภาพร  ช่างพินิจ  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

4.  นายวิชา  ดวงใจ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

5.  นางสาวภาสวรรณ  คลาดแคล้ว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

          บัดนี้  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รายนางสาวนภาพร  ช่างพินิจ  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้