รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ" รุ่นที่ 98 (นางสาวกฤตยา พรมอินทร์, นางสาวสุภารัตน์ พุ่มพันธ์ุฆ้อง)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ" รุ่นที่ 98  เมื่อวันที่ 18 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนข้าราชการท้องถิ่น ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสาวกฤตยา  พรมอินทร์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

          2.  นางสาวสุภารัตน์  พุ่มพันธ์ุฆ้อง  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

          บัดนี้ การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ" รุ่นที่ 98 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้