รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (นางสาวบุญญาภา พรมอินทร์, นางสุภาพร ตรงต่อกิจ)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสาวบุญญาภา  พรมอินทร์  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

          2.  นางสุภาพร  ตรงต่อกิจ  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

           บัดนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้ารร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้