รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" (รายนางสาวทิตยา เงินศรีสุข)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมการฝึกอบรม "หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 18 ราย นั้น

          บัดนี้ โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ รายนางสาวทิตยา  เงินศรีสุข  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม ได้รายงานผลการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้