รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านด้านพัสดุฯ (สังกัด โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม)

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในรุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะล็อฟรีสอร์ท ซอยวงศ์สว่าง 19 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ดังนี้

          1.  โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  จำนวน 4 ราย คือ

               1)  นายภวัต  เพชรบูรณิน  ตำแหน่ง  ครู คศ.1

               2)  นางสาวชนาศิริ  จันทร์น้ำด้วน  ตำแหน่ง  ครู คศ.1

               3)  นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ  ตำแหน่ง  ครู คศ.1

               4)  นางสาวอลิษา  เอี่ยมสำอางค์  ตำแหน่ง  บุคลากรสนับสนุนการสอน  (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

          2.  โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  จำนวน 3 ราย คือ

               1)  นางดวงชีวัน  กิติอาษา  ตำแหน่ง  ครู คศ.3

               2)  นางมาลัยพิมพ์  ตันทา  ตำแหน่ง  ครู คศ.1

               3)  นางสาววันวิสาข์  โพธิ์เกิด  ตำแหน่ง  บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

          บัดนี้  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 19 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการประชุมฯ ในสังกัดโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม จำนวน 4 รายข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้