รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก (นางสาวทิพย์วัลย์ จิระเดชประไพ, นางสาวภาสวรรณ คลาดแคล้ว)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก กับจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ราย  คือ

          1.  นางศรีวรรณ  ประพฤติธรรม  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

          2.  นางสาวทิพย์วัลย์  จิระเดชประไพ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          3.  นางสาวนภาพร  ช่างพินิจ  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

          4.  นายวิชา  ดวงใจ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

          5.  นางสาวภาสวรรณ  คลาดแคล้ว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน

          บัดนี้  การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ในสังกัด กองแผนและงบประมาณ  จำนวน 2 ราย  ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          1.  นางสาวทิพย์วัลย์  จิระเดชประไพ  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          2.  นางสาวภาสวรรณ  คลาดแคล้ว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน

           (รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้)