รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกองแผนและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัุงคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ราย คือ นายคามิน คุ้มแพทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

          บัดนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้