รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้พิจารณาอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกองคลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในรุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จำนวน 4 ราย คือ

          1.  นางสาวสมปอง  สุขใย  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

          2.  นางสาวอารยา  แสนสุดสวาท  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

          3.  นายนัตถิพงษ์  สถิตย์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

          4.  นางสาธิดา  ศิลารักษ์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

          บัดนี้ การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 รุ่นที่ 8 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 4 ราย ดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้