สรุปรายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก