รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของ จนท.พ.ศ.2539