รายงานผลการจัดทำโครงการอบรม ซักซ้อมแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๑