รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ได้อนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดกองแผนและงบประมาณเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค กับจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เมื่อวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางเบญญา  บำรุงพงศ์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          2.  นางธัญวัลย์  มั่นมงคลพัชร์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          บัดนี้  การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาภาค ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 2 ราย ดังกล่าวข้างต้นได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้