รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ได้อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 1 ราย คือ ว่าที่่ร้อยเอก ภาณุพงษ์  มั่นนุช  ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

          บัดนี้ โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนฯ รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้