รายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ปี 2561 รุ่นที่ 4

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ปี 2561 รุ่นที่ 4 ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมภูฟ้าวารีเชียงรายรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสาวกนกพิชญ์  โกกุล  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

          2.  นางสาวสุจิตรา  คงแสง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

          บัดนี้  การสัมมนานายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ปี 2561 รุ่นที่ 4 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 2 รายดังกล่าว ได้รายงานผลการเข้าร่วมการสัมมนาฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้