รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ได้อนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 "สมศ. ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0 (Toward the 19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0) กับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย คือ นางณัฐชานันท์  นุเสน  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

          บัดนี้  การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ รายดังกล่าว ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้