รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการสังกัดกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 4 ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลากลางจังหวัดพิษณูโลก ชั้น 7 (ห้อง 772) จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางจารุภรณ์  ดวงมูล  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

          2.  นางสาวสุจิตรา  คงแสง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

          บัดนี้  การประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รุ่นที่ 4 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้