รายงานผลการอบรม "หลักสุูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 35 (พัทธ์หทัย เกตุทิพย์)

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 35 เมื่อวันที่ 18 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ราย คือ นางสาวพัทธ์หทัย  เกตุทิพย์  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

          บัดนี้ โครงการอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 35 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ รายดังกล่าวข้างต้นได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้