รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ...

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ..... เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นายทัศนัย  สิงห์โตทอง  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

          2.  นางสาวภาสวรรณ  คลาดแคล้ว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

          บัดนี้ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการชับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ...... ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้