รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการสังกัดกองช่าง กองแผนและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นายณัฐวุฒิ  ศรีมงคล  ตำแหน่ง  นักบริหารงานช่าง ระดับด้น

          2.  นายทัศนัย  สิงห์โตทอง  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

          บัดนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้นได้รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้