รายงานผลการประชุมสัมมนา "นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ.พ.ศ.2560 ต้องทำอย่างไร"

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการสังกัดกองการเจ้าหน้าที่และกองคลัง เข้าร่วมประชุุมฯ ร่วมกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หัวข้อ "นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร" เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี คุณย่าประสาทรักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสาวกนิษฐิกา  แพงลาด  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

          2.  นางสาวอารยา  แสนสุดสวาท  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

          บัดนี้ การประชุมสัมมนา "นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอย่างไร" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ จำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้