รายงานผลการฝึกอบรมการจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีประจำปี การจัดทำงบทรัพย์สินประกอบงบแสดงฐานะการเงิน และการจัดทำ ก.ค. 2 ตามรูปแบบ รายงานทางการเงินฉบับใหม่ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)" รุ่นที่ 7

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการสังกัดกองคลังเข้าร่วมการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีประจำปี การจัดทำงบทรัพย์สินประกอบงบแสดงฐานะการเงิน และการจัดทำ ก.ค. 2 ตามรูปแบบ รายงานทางการเงินฉบับใหม่ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสาวปวีณา  ฉัตรรัตนกุลชัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

          2.  นางศรีวรรณ  ประพฤติธรรม  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

          บัดนี้  การฝึกอบรมการจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีประจำปี การจัดทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)" รุ่นที่ 7 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้