รายงานผลการฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 37 (น.ส.จุฑามาศ สิงห์ลอ)

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการสังกัดโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ราย คือ นางสาวจุฑามาศ  สิงห์ลอ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

          บัดนี้ การฝึกอบรม "หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" รุ่นที่ 37 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ รายดังกล่าวข้างต้นได้รายงานผลการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้