สั่งพิมพ์หน้านี้

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ (รร.ศรีอินทราทิตย์ฯ)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และการควบคุมภายใน การจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ราย คือ

          1.  นายอโณทัย  บัวขัน  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

          2.  นางกิ่งชบา  แป้นจาก  ตำแหน่ง  ครู คศ.2

          3.  นางจินตนา  โพธิ์ไกร  ตำแหน่ง  ครู คศ.1

          บัดนี้  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 3 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้