รายงานผลการอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุจิตรา คงแสง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

          บัดนี้ การอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้