รายงานผลการฝึกอบรมเพื่อออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและอุดกลบบ่อบาดาล รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2561

          ตามที่ องค์การบริหารส่่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดกองช่างเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและอุดกลบบ่อบาดาล รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561 ภาคเหนือ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูตำ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นายอิฐเรศ  รำพึงดี  ตำแหน่ง  นายช่างเครื่องกลอาวุโส

          2.  นายโยคิน  ผึ่งบางแก้ว  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

          บัดนี้ การฝึกอบรมเพื่อออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและอุดกลบบ่อบาดาล รุ่นที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561 ภาคเหนือ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้วตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้