รายงานผลการศึกษาอบรมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคตสำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดสำนักปลัดฯ เข้าร่วมการศึกษาอบรมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคตสำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 1 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันของศิษย์เก่าของสถาบันพระปกเกล้า ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปเผยแพร่แก่สาธารณชน และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานของตน เมื่อวันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 ราย คือ นางวิมล  วาจาสุวรรณ  ตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

          บัดนี้ การศึกษาอบรมโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคตสำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุุ่นที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการศึกษาอบรมรายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการศึกษาอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้