รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561ฯ

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก นั้น

          บัดนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.  นายอาคม  ตรีเจริญ  ตำแหน่่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

2.  นางนนทสรวง  ภูหริย์วงศ์สุข  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

3.  นางสาวขวัญรักษ์  หมื่นศรีชัย  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภาายในชำนาญการ

4.  นางจันทิมา  สังขดิษฐ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

5.  นางสาวพัชรี  ทุมตา  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

6.  นางนัดดา  เทียมทอง  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

7.  นางสาวนงนภัส  พงศ์ศักดิ์ศรี  ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

          รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้