รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่น 4.0ฯ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ได้อนุมัติให้ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ  ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Executives of Local Administration 4.0) ในรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 24 มกราคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และศึกษาดูงานวันที่ 19 - 23 มกราคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น นั้น
          บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการอบรมดังกล่าวแล้ว และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ รายดังกล่าว ได้รายงานผลการอบรมเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้