รายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้ข้าราชการสังกัดโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และกองการศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมไพลิน พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ราย คือ

          1.  นายวินัย  ศรีวงษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาฯ

          2.  นายวินัย  สุคันธวรัตน์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

          3.  นางณัฐชานันท์  นุเสน  ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

          4.  นางวิลาวัณย์  เมโรนิต  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

          บัดนี้ การประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 4 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้