รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 11

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้บุคลากรในสังกัดสำนักปลัดฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 11 เมื่อวันที่ 14 - 17 มกราคม 2562 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสาวสุรัตดา  เพชรเอี่ยม  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

          2.  นางสาวพัทธ์หทัย  เกตุทิพย์  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

          บัดนี้ การอบรมฯ หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR รุ่นที่ 11  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 2 รายดังกล่าวข้างต้น ได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้