รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการขั้นตอน การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก