คู่มือ การใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) โดย นางสาวชนิสรา เจริญศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด หน่วยศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก