รายงานผลการจัดทำโครงการฝึกอบรม "เทคนิคในการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (เลื่อนระดับ) และการสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนเรศ