รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองพัสดุและทรัพย์สินเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)" เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้อง 44 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 ราย คือ นางบุศรินทร์  ตันเยี่ยน  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

          บัดนี้ การฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ รายดังกล่าวข้างต้นได้รายงานผลการเข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้