รายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด" รุ่นที่ 18

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดกองแผนและงบประมาณ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ การจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด" รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย คือ

          1.  นางสาวธัญวัลย์  มั่นมงคลพัชร์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

          2.  นางสาวภาสวรรณ  คลาดแคล้ว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

          บัดนี้ โครงการอบรมสัมมนา "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด" รุ่นที่ 18 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นตามกำหนด และผู้เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 2 รายข้างต้นได้รายงานผลการเข้าร่วมอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้